all in one

All in One Service

All in One Service ဆိုသည္မွာ ၿပီးျပည့္စံုစြာတိုးျမွင္႔ထားေသာ ဝန္ေဆာင္မွဳျဖစ္ၿပီး Myanmar Website Creator မွ Homepages ၊domain အား registerျပဳလုပ္ျခင္း၊website အားserver ေပၚတင္ေပးျခင္း(web hosting) ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ားအျပင္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းဝန္ေဆာင္မွဳ ႏွင့္ After-service ကိုပါျပဳလုပ္ေပးပါသည္။ All in One Service တြင္-Homepage Producing ႏွင့္ Web Hosting ဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးပါဝင္သည္။

Homepage Producing


ေအာက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ေသာ Homepage တစ္ခုအား Myanmar Website Creator မွ ျပဳလုပ္ေပးပါမည္။
 • Basic design (xhtml+css)
 • HTML files
 • Contact / reservation form (sending message from website, example)
 • Main / sub pictures
 • Small banners and icons
 • Google maps (to show the location of your company
 • Basic SEO measurements

Web Hosting (with maintenance & after-service)


 • Register a domain name for you (com, net, org, etc)
 • Upload all the stuffs into server
 • Open email accounts (email address with original domain)
 • Register your website to Search Engines (google, yahoo)
 • Maintenance support (change email address/password, change/renew contents of homepages, add new pages, etc)

* ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အျခားေသာ web design အခ်ိဳ ႔သည္ contact ႏွင့္ reservation forms တို႔ပါဝင္ေသာ္လည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔သိရသည္မွာ ၎တို႔ထဲရွိအခ်ိဳ ႔မွာ sending messages အတြက္ function အစစ္မမွန္မရွိပါ။

ကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္မူ ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္၊ တရုတ္၊ ဂ်ပန္ႏွင့္အျခားဘာသာစကားမ်ားအတြက္ message sending function ပါရွိသည္သာမက error checking ႏွင့္ security functions မ်ားပါ ပါဝင္ပါသည္။ ဥပမာ-အကယ္၍ သံုးစြဲသူသည္ email address ကို မထည့္မိလွ်င္ alerting message ၊ အကယ္၍ သံုးစြဲသူသည္ message တစ္ခုတည္းကိုပင္တစ္ႀကိမ္ထက္ပို၍ ေပးပို႔မိပါက warning message ဟုျပျခင္း

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ Web Hosting Service ကိုအသံုးျပဳသည့္အခါ contact/reservation function တို႔ကိုအသံုးျပဳႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ web hosting service ကိုအသံုးျပဳျခင္းမရွိဘဲ contact /reservation function ကိုသာအလိုရွိသည္ဆိုပါကလည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ဝန္ေဆာင္ခေနျဖင့္ ႏွစ္ပိုင္းခြဲျခားထားပါသည္-Homepage producing ဝန္ေဆာင္ခ ႏွင့္ Web hosting ဝန္ေဆာင္ခ။

Plans & fee for Homepage Producing and Web Hosting

Plans of Homepage Producing
Basic Standard deluxe superior
Fee 200,000Ks 290,000Ks 490,000Ks 690,000Ks
Number of pages up to 10 up to 30 up to50 unlimited

Design
selectable
(you can choose a design from our design samples, you can specify some parts which you want to change, you can also show us the sketch so we can design it for you.)
Theme Color selectable selectable selectable selectable
Menu Formation selectable
Menu formation can be Pull-Down style or Main-Sub style.
Main picture still flash flash flash
Sub picture ×
Link Banner
Reservation /
contact form
1 1 3 unlimited
Google map 1 1 3 unlimited
Basic SEOPlans of Web Hosting (with maintenance & after-service)
Plan 1 Plan 2 Plan 3 Plan 4
Annual fee 210,000Ks 300,000Ks 400,000Ks 500,000Ks
Server space 100MB 300MB 600MB 2GB
Email accounts up to 5 up to 10 unlimited unlimited
1 domain
Download service ×
change/renew/add pages ×
Search engine
registration
Visitor statistics
24/7 support
Server location Japan Japan Japan Japan

Plan 5 Plan 6 Plan 7 Plan 8
Annual fee 600,000Ks 700,000Ks 800,000Ks 1000000Ks
Server space 3GB 6GB 15GB 60GB
Email accounts unlimited unlimited unlimited unlimited
1 domain
Download service
change/renew/add pages
Search engine
registration
Visitor statistics
24/7 support
Server location Japan Japan Japan Japan
COPYRIGHT © 2010-2011 Myanmar Website Creator (by Sky Bridge Co., Ltd.)
Room A-407, High Way Complex, Simmalite, Karmaryut Township, Yangon, Myanmar Tel: +95-1-511834    Email: info@myanmarwc.com

Links:         缅甸投资咨询        Myanmar Real Estate        Language Exchange        株 Golden Eye        缅甸房地产投资        缅甸房地产中介